Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Hírlevél adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

SpaTrend Beauty Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

 

Hírlevél adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

 
 1. Alapelvek:

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a SpaTrend Beauty Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), által kozmetikai kezelések, illetve kozmetikai termékek tartalmú elektronikus e-mailek, azaz reklám célú hírlevelek küldése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

 

Az Adatkezelő kizárólag azon 18. életévüket betöltött nagykorú személyek személyes adatait kezeli, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak az elektronikus hírlevelek küldéséhez. 

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás bármikor, díj- és költségmentesen visszavonható. A visszavonást elektronikus úton küldött hírlevél esetén a hírlevél alján szereplő leiratkozó linkre kattintva tehető meg. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 
 1. Az Adatkezelő megnevezése:

Név: SpaTrend Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.

Cégjegyzékszám: 13-09-197797

Adószám: 23101102-2-13

E-mail cím: qms@qmsmedicosmetics.hu

 
 1. Az adatkezelés jogalapja:

A hírlevél küldésére kizárólag írásbeli hozzájárulás alapján kerül sor. 

 

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

 
 1. Az adatkezelés célja:

A hírlevél küldésének célja, hogy azon személyek, akik érdeklődnek az Adatkezelő által forgalmazott kozmetikai termékek és eljárások iránt, ezen információkról hírlevelek útján elektronikus úton értesüljenek.

 
 1. A személyes adatok köre:

A hírlevél küldéséhez az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 
 • Vezeték és keresztnév (beazonosításhoz);

 • E-mail cím és telefonszám (kapcsolattartáshoz)

 • Regisztráció időpontja

 • vásárlási szokások.

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeli. 

 
 1. Az adatfeldolgozás, adattovábbítás

A hírlevelek elektronikus úton való küldését az Adatkezelő és az alábbi Adatfeldolgozó(k) végzi:

 

M.I. Solution Kft. (2030 Érd, Esztergályos utca 57., cégjegyzékszám: 13-09-185635, adószám: 14821503-2-13)

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449, adószám: 23982273-2-42)

Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; cégjegyzékszám: 09-09-020636)

OptiMonk International Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-10-000583)

 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át harmadik személynek, amelyek a hírlevelek jogszerű küldéséhez szükségesek. A személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akiknek munkavégzéséhez szükséges azok megismerése és kizárólag olyan mértékig, amely szükséges a hírlevelek küldéséhez. 

 

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelel.

 
 1. Az adatkezelés időtartama:

A hírlevelek elektronikus úton történő küldése mindaddig fennáll, ameddig leiratkozás nem történik a hírlevélről (azaz ameddig a kifejezett hozzájárulás nem kerül visszavonásra vagy amíg nem kerül benyújtásra a személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem).

 
 1. Az adatok tárolása

A nem papíralapú személyes adatok informatikai szoftvere(ke)n - különösen MiniCRM - kerülnek tárolásra.

 1. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett – a fentebb meghatározott hozzájárulás visszavonásán kívül – kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést, azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok helyesbítését, illetve módosítását, jogviszony megszűnése esetén – ha a kötelező jogszabály szerinti őrzési idő is letelt – azok törlését vagy kezelésének korlátozását.

Abban az esetben, ha az érintett személy személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. ; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).